Samfund

Få ressourcer og lang ventetid: børns psykiske mistrivsel kalder på én tydelig indgang til hjælp

Foto: Anders Hviid/Psykiatrifonden.

Indsatsen for børn i psykisk mistrivsel er præget af lang ventetid, en for begrænset tilbudsvifte og for få ressourcer. Samtidig vurderer otte ud af ti PPR-ledere, at behovet er steget. Det viser en ny kortlægning, som VIVE har foretaget. “Løsningen er én tydelig indgang til hjælp af høj kvalitet i alle kommuner,” siger Psykiatrifondens formand Torsten Bjørn Jacobsen.

Otte ud af ti PPR-ledere oplever ifølge VIVEs kortlægning, at antallet af børn og unge i psykisk mistrivsel i deres kommune er steget inden for de seneste fem år. Kortlægningen er finansieret af Psykiatrifonden, der er en privat, sygdomsbekæmpende organisation.

Kortlægning af PPR-lederes oplevelse af de kommunale indsatser

På trods af stigningen vurderer PPR-lederne, at det kun i nogen grad lykkes dem at hjælpe alle børn og unge i psykisk mistrivsel, som har behov for det. Samtidig mener de, at kommunens tilbud kun i nogen grad matcher de problematikker, som børn og unge i mistrivsel har.

De kommunale tilbud er ifølge PPR-lederne udfordret af, at tilbudsviften til børn og unge i psykisk mistrivsel er for begrænset, at ventetiden er for lang, og at der mangler ressourcer.

”Løsningen er én tydelig indgang til hjælp af høj kvalitet i alle kommuner. Den skal være let at finde, familien og barnet skal hurtigt have afklaring, og den rette hjælp på rette niveau skal sættes i gang. Det er det, der er brug for,” siger Psykiatrifondens formand Torsten Bjørn Jacobsen.

PPR- ledere: Ja tak til en mere aktiv rolle i behandlingen

Ifølge kortlægningen har PPR i højere grad en rådgivende end en udredende rolle i kommunerne, og PPR oplever sjældent at have en behandlende rolle. Hovedparten af PPR-lederne er enige om, at det ville hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel, hvis PPR havde en mere aktiv rolle i behandlingen. Og det er netop det, Psykiatrifonden foreslår med det nye tilbud bestående af evidensbaserede indsatser:

”Det nye tilbud skal hurtigt kunne afklare, hvilken hjælp barnet har brug for, og sætte den i gang. Tilbuddet skal være let at finde for familien og andre omkring barnet, og det skal bestå af forskellige evidensbaserede tilbud, der tilsammen dækker de problemer, børnene har. Og har barnet brug for hjælp i psykiatrien, skal tilbuddet i kommunen også kunne være den hurtige vej dertil,” siger Torsten Bjørn Jacobsen.

Effektiv indsats reducerer risiko

Tidligere undersøgelser peger på, at der er sket en vækst i psykisk mistrivsel blandt børn og unge, og at en tidlig og effektiv indsats er vigtig for at reducere risikoen for, at de møder udfordringer i voksenlivet. Kommunerne kan i den henseende spille en central rolle.

VIVE har for Psykiatrifonden kortlagt PPR-lederes generelle vurderinger af de kommunale indsatser over for børn og unge i psykisk mistrivsel.

Kortlægningen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt PPR-ledere, der har til formål at besvare følgende to spørgsmål:

  • I hvilken grad oplever PPR-lederne, at de kommunale tilbud matcher de udfordringer, som findes blandt børn og unge i mistrivsel?
  • Hvilken rolle spiller PPR i kommunerne?

Metode

Kommunale PPR-ledere har ofte et overblik over de kommunale indsatser over for børn og unge i mistrivsel. PPR-lederne kan derfor bidrage til at tegne et overordnet billede af de kommunale tilbud. Spørgeskemaet indeholder en række brede spørgsmål til vurdering af de kommunale indsatser.

Der er i overvejende grad gennemført deskriptive analyser af PPR-ledernes besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen og i enkelte tilfælde bivariate statistiske analyser til at undersøge sammenhængen mellem PPR-ledernes besvarelser af to spørgsmål.

Kommentarer